Miljöpolicy

Klimatfabriken skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter.
Miljöfrågorna är införlivade i alla delar av vår verksamhet, och vi är alla ansvariga för att minska miljöpåverkan i vårt dagliga arbete.

Det här är de riktlinjer som vi arbetar efter för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat:

  • Vi ska med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön. 
  • Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
  • Vi ska i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
  • Vi ska sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Vi ska på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
  • Vi ska utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • Vi ska ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
Endast material med låg miljöpåverkan
Försumbar energiförbrukning
5 års garanti för din trygghet