Integritetspolicy - Klimatfabriken

Integritetspolicy

Skydd och integritet vid behandling av personuppgifter
För oss är skyddet av personlig integritet viktigt.

Detta är en sammanställning kring hur Nordiska Klimatfabriken AB hanterar personuppgifter. Vi har tagit fram den här informationen för att belysa vilka personuppgifter vi hanterar, vilken rättslig grund vi har för att hantera dem och vad vi gör med uppgifterna. Vi vill också informera om vårt ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje uppgift som gör att det går att identifiera en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer. Men även alla uppgifter som gör en person identifierbar anses vara personuppgifter, det kan t.ex. röra sig om kundnummer, inlogg­ningsuppgifter, bankkontonummer, telefonnummer, fastighetsbeteckningar, registrerings­nummer på ett fordon eller foto. Företag och andra juridiska personer anses inte vara personuppgifter, det gäller även om det ingår ett personnamn i bolagsnamnet. Uppgifter som rör personer i ett företag är personuppgifter. Detsamma gäller uppgifter som rör enskilda näringsidkare.

Hur använder vi personuppgifter och med vilken grund?

Beroende på vilka tjänster som vi tillhandahåller till en kund hanteras olika personuppgifter, även syftet med behandlingen varierar. Vi behandlar enbart personuppgifter för att fullgöra de leveranser som vi ingått avtal om med till våra kunder.

Vår administration

Därutöver behöver vi hantera personuppgifter för att kunna administrera våra kunder, i detta ingår t.ex. på vilket sätt tjänsterna ska utföras samt redovisa vilka uppdrag som utförs som grund för vår dokumentation över utfört arbete och som underlag för fakturering och bolagets egen redovisning m.m. Personuppgifter används även för att kunna sända nyhetsbrev om aktuella nyheter. Vi kan också informera om nya tjänster, produkter och aktiviteter som vi anordnar. Grunden för att hantera personuppgifter är för att fullgöra det avtal som ingåtts mellan kunderna och oss. Dokumentationskrav styrs av rättsliga förpliktelser som regleras i myndighetsföreskrifter och professionella standarder. I övrigt grundas vår hantering av personuppgifter på det berättigade intresset för att kunna fullgöra önskad service till kunderna.

Vi eftersträvar hela tiden att hantera så få personuppgifter som möjligt. Vilka uppgifter som hanteras beror på det precisa uppdraget för varje kund. I tabellen nedan anges vilka typer av personuppgifter som vi kan behöva hantera i olika typer av uppdrag:

  • Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefon, e-post och funktion. 
  • Person- och samordningsnummer, när det är nödvändigt för säkert kunna identifiera en viss person.
  • Beteckningar som knyter en viss person till en organisation eller funktion, t.ex. kund- och leverantörsnummer, befattning, yrkeskod och kategori.
  • Avtal, t.ex. uppdragsavtal och avtal med kunder och leverantörer.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt. Grunden för lagring är de rättsliga och professionella standarder som vi arbetar efter. Personuppgifter i vår egen redovisning lagras till utgången av det kalenderår som inträffar sju år efter utgången av bolagets räkenskapsår, vilket är enligt bokföringslagens regler.

Efter lagringstiden gallras uppgifterna bort eller anonymiseras. Personuppgifter lagras också i vårt system för säkerhetskopiering (Back-up).  Säkerhetskopior kan innefatta uppgifter som gallrats bort eller anonymiserats, i de undantagsfall när återställning av filer sker från en säkerhetskopia kommer radering eller anonymisering att ske av de återställda filerna som tidigare gallrats bort eller anonymiserats.

Ändringar av vår integritetspolicy m.m.

Bolaget kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att säkerställa att du samtycker till eventuella ändringar eller tillägg.

Om du har kommentarer eller frågor om denna integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, eller vill göra en förfrågan, eller önskar få dina personuppgifter raderade, vänligen kontakta oss.

Endast material med låg miljöpåverkan

Försumbar energiförbrukning

5 års garanti för din trygghet